Veilig sporten

Binnen onze vereniging vinden wij het belangrijk dat iedereen zich thuis en veilig voelt. Daarbij is een sportvereniging bedoeld voor een gezellige ontspannen avond.

Om dat te bereiken moeten alle leden zich veilig kunnen voelen. Binnen onze vereniging voeren wij actief beleid om iedereen veilig te laten sporten. 

Beleid 

In samenwerking met NOC*NSF hebben wij ons beleid om ongewenst (seksueel) gedrag binnen onze vereniging tegen te gaan geoptimaliseerd. De basis van ons beleid hierover is vastgelegd in ons huishoudelijk reglement en in onze statuten. Beide documenten beschrijven (gedrags)regels en maken het voor het bestuur mogelijk om adequaat op te treden tegen leden die ongewenst (seksueel) gedrag vertonen. Verder onderschrijven wij de gedragsregels van de landelijke sportbond.

Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) 

Een vereniging draait (vrijwel) volledig op vrijwilligers. Deze vrijwilligers maken de vereniging. Een aantal vrijwilligersfuncties, zoals het bestuur, worden gekozen door de leden. Andere functies worden aangesteld door het bestuur. Een van de maatregelen die onze vereniging neemt om (seksueel) ongewenst gedrag te voorkomen is het aanvragen van een VOG. Een VOG geeft meer zekerheid over het verleden van bijvoorbeeld (nieuwe) trainers, bestuursleden of verzorgers. En het vermindert de kans dat personen, die eerder in de fout zijn gegaan, een functie bij de sportvereniging kunnen uitoefenen. Hiermee willen wij laten zien dat wij de veiligheid van onze leden serieus nemen.

Vertrouwens(contact)personen

Als, ondanks alle preventieve maatregelen, toch sprake is van grensoverschrijdend gedrag dan is het belangrijk dat bekend is waar dit gemeld kan worden. Binnen onze vereniging hebben wij daarvoor vertrouwenscontactpersonen aangesteld. Vertrouwenscontactpersonen fungeren als eerste opvang voor leden (sporters, ouders van sporters, toeschouwers, kaderleden, vrijwilligers, bestuur) met een klacht of een vraag. Ze bieden een luisterend oor, geven raad en verwijzen door voor geschikte hulp. De Vertrouwenscontactpersoon kan hierbij doorverwijzen naar een vertrouwenspersoon via het vertrouwenspunt sport van het NOC*NSF. 

Veel en veilig sportplezier voor iedereen!